با اجرای طرح اجرای سلامت در رشته بدنسازی / فروش مکمل ها در جایی غیر از داروخانه ها ممنوع

برای جلوگیری از فروش مکمل های غیر استاندارد و قاچاق قرار است طرح سلامت در رشته بدنسازی به مرحله اجرا در بیاید. باشگاه خبری ورزشی ساخت بنر