ابداع نرم افزاری برای لب خوانی

ابداع نرم افزاری برای لب خوانی به گزارش پایگاه اینترنتی فیز، این محققان معتقدند که نرم افزار یاد شده کاربرد وسیعی خواهد داشت، از تحقیقات جنایی گرفته تا مقابله با تروریسم یا هر شرایطی که ‘صدا آنقدر خوب نیست که بشود فهمید دیگران چه می گویند.’ یکی از نیازهای نیروهای امنیتی و پلیس این است Read more…