کالای مورد تایید به بازار مروی می آید

کالای مورد تایید به بازار مروی می آیدرییس گشت های مشترک استان تهران از هماهنگی برای تامین کالای مورد نیاز بازار مروی توسط شرکت های معتبر خبر داد. کالای مورد تایید به بازار مروی می آید رییس گشت های مشترک استان تهران از هماهنگی برای تامین کالای مورد نیاز بازار مروی توسط شرکت های معتبر Read more…