آنچلوتی: هنوز هوادار میلان هستم

آنچلوتی: هنوز هوادار میلان هستمسرمربی جدید بایرن تایید کرد که هنوز علاقه زیادی به میلان دارد. آنچلوتی: هنوز هوادار میلان هستم سرمربی جدید بایرن تایید کرد که هنوز علاقه زیادی به میلان دارد.آنچلوتی: هنوز هوادار میلان هستم مرجع سلامتی