آقاجانیان: دربازی‌دوستانه‌مهم کسب‌پیروزی است

آقاجانیان: دربازی‌دوستانه‌مهم کسب‌پیروزی استآقاجانیان می گویداز نتیجه ٦-٠ تیم ملی برابر قرقیزستان راضی هستیم. آقاجانیان: دربازی‌دوستانه‌مهم کسب‌پیروزی است آقاجانیان می گویداز نتیجه ٦-٠ تیم ملی برابر قرقیزستان راضی هستیم.آقاجانیان: دربازی‌دوستانه‌مهم کسب‌پیروزی است بازی