شروع طوفانی آزادکاران ایرانی با ۵ فتیله پیچ پی در پی

شروع طوفانی آزادکاران ایرانی با ۵ فتیله پیچ پی در پیحسن رحیمی رقابت های کشتی آزاد المپیک ۲۰۱۶ را با پیروزی آغاز کرد.۱۸:۲۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۹ مرداد شروع طوفانی آزادکاران ایرانی با ۵ فتیله پیچ پی در پی حسن رحیمی رقابت های کشتی آزاد المپیک ۲۰۱۶ را با پیروزی آغاز کرد.۱۸:۲۸ – ۱۳۹۵ جمعه Read more…