برنج سفره مردم تراریخته نیست

برنج سفره مردم تراریخته نیست

محمود حجتی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری ها و عوامل خطر اظهار کرد: توسعه قطعه بندی و بسته بندی مرغ های منجمد برای سهولت مصرف مردم در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و سالانه تا ۱۰۰ هزار تن خمیر مرغ از این طریق تولید می شود که باید برای مصرف آن همانند دنیا راهکار مشترک ارائه شود.وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: تحقیقات روی محصولات تراریخته با مصرف غیر انسانی مانند پنبه با هدف کاهش مصرف سموم در کشور صورت می گیرد اما عده ای با ایجاد تشویش اذهان عمومی مردم را نگران می کنند که این موضوع با جدیت تحت نظارت قرار می گیرد.وزیر جهاد کشاورزی در باره وضعیت تولید و تجارت محصولات تراریخته اظهار کرد: هیچ برنج تراریخته‌ای در جیره غذایی مردم قرار ندارد و تنها کاری که در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و کمیته ملی ایمنی زیستی کشور انجام شده، تولید محدود پنبه با رویکرد کشت این محصول که کمتر از سایر گونه های پنبه سم مصرف کند، است.

برنج سفره مردم تراریخته نیست

محمود حجتی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری ها و عوامل خطر اظهار کرد: توسعه قطعه بندی و بسته بندی مرغ های منجمد برای سهولت مصرف مردم در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و سالانه تا ۱۰۰ هزار تن خمیر مرغ از این طریق تولید می شود که باید برای مصرف آن همانند دنیا راهکار مشترک ارائه شود.وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: تحقیقات روی محصولات تراریخته با مصرف غیر انسانی مانند پنبه با هدف کاهش مصرف سموم در کشور صورت می گیرد اما عده ای با ایجاد تشویش اذهان عمومی مردم را نگران می کنند که این موضوع با جدیت تحت نظارت قرار می گیرد.وزیر جهاد کشاورزی در باره وضعیت تولید و تجارت محصولات تراریخته اظهار کرد: هیچ برنج تراریخته‌ای در جیره غذایی مردم قرار ندارد و تنها کاری که در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و کمیته ملی ایمنی زیستی کشور انجام شده، تولید محدود پنبه با رویکرد کشت این محصول که کمتر از سایر گونه های پنبه سم مصرف کند، است.

برنج سفره مردم تراریخته نیست

کیمیا دانلود