نگرانی از تداوم عرضه مازاد نفت را نزولی کرد

نگرانی از تداوم عرضه مازاد نفت را نزولی کرد
با ایجاد نگرانی‌های جدید در خصوص عرضه بیش از تقاضای نفت جهانی، قیمت نفت در معاملات روز جمعه آسیا کاهش یافت اما این افت به دلیل آمار اقتصادی فراتر از انتظار چین که نشان از تلاش‌های دولت برای تثبیت رشد داشت، محدود بود.

نگرانی از تداوم عرضه مازاد نفت را نزولی کرد

با ایجاد نگرانی‌های جدید در خصوص عرضه بیش از تقاضای نفت جهانی، قیمت نفت در معاملات روز جمعه آسیا کاهش یافت اما این افت به دلیل آمار اقتصادی فراتر از انتظار چین که نشان از تلاش‌های دولت برای تثبیت رشد داشت، محدود بود.
نگرانی از تداوم عرضه مازاد نفت را نزولی کرد

باران فیلم