بانک‌ مرکزی در تدارک دلار تک‌ نرخی

بانک‌ مرکزی در تدارک دلار تک‌ نرخی
در حالی بازار ارز این روزها درگیر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است که بانک مرکزی به سرعت نرخ دلار دولتی را افزایش می‌دهد و شرایط را برای ارز تک نرخی آماده می‌کند.

بانک‌ مرکزی در تدارک دلار تک‌ نرخی

در حالی بازار ارز این روزها درگیر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است که بانک مرکزی به سرعت نرخ دلار دولتی را افزایش می‌دهد و شرایط را برای ارز تک نرخی آماده می‌کند.
بانک‌ مرکزی در تدارک دلار تک‌ نرخی

تکنولوژی جدید