بدهی 25 میلیاردی پسر یک فوتبالیست

بدهی 25 میلیاردی پسر یک فوتبالیست
برنج‌های فروخته شده هیچ مشکلی نداشته و اگر این فوتبالیست بدهی ۲۵ میلیاردی خود را نپردازد، سند ملکی رهنی‌اش به اجرا گذاشته می‌شود.

بدهی 25 میلیاردی پسر یک فوتبالیست

برنج‌های فروخته شده هیچ مشکلی نداشته و اگر این فوتبالیست بدهی ۲۵ میلیاردی خود را نپردازد، سند ملکی رهنی‌اش به اجرا گذاشته می‌شود.
بدهی 25 میلیاردی پسر یک فوتبالیست

خرید بک لینک رنک 1

لوکس بلاگ