200 هزار شغل روستایی در ایران

200 هزار شغل روستایی در ایران
روستاها یکی از مهم ترین مراکز تولیدی به شمار می‌روند که با برنامه‌ریزی صحیح دولت‌ها می‌توانند اقتصاد کشور را متحول کنند. برخلاف تصور اغلب مردم، روستا مساوی با کشاورزی و روستایی فقط کشاورز نیست و اگر ما بتوانیم بر مبنای قابلیت‌های آن برنامه‌ریزی صحیح انجام دهیم بسیاری از معضلات کشور نظیر بیکاری، حاشیه نشینی شهرها و عقب ماندگی صنایع حل خواهد شد.

200 هزار شغل روستایی در ایران

روستاها یکی از مهم ترین مراکز تولیدی به شمار می‌روند که با برنامه‌ریزی صحیح دولت‌ها می‌توانند اقتصاد کشور را متحول کنند. برخلاف تصور اغلب مردم، روستا مساوی با کشاورزی و روستایی فقط کشاورز نیست و اگر ما بتوانیم بر مبنای قابلیت‌های آن برنامه‌ریزی صحیح انجام دهیم بسیاری از معضلات کشور نظیر بیکاری، حاشیه نشینی شهرها و عقب ماندگی صنایع حل خواهد شد.
200 هزار شغل روستایی در ایران

فروش بک لینک قوی

ورزش و زندگی