سفته بازان 1.5 میلیون واحد را خالی گذاشتند

سفته بازان 1.5 میلیون واحد را خالی گذاشتند
100خانه برای هر 104 خانوار ایرانی، این جدیدترین آماری است که وزارت راه و شهرسازی از وضعیت ساخت و ساز ها در نقاط مختلف کشور داده و نزدیک شدن این دو عدد را نشانه ای از حرکت به سمت تعادل در عرضه و تقاضای مسکن دانسته است؛ رویه ای که هرچند تا رسیدن به تعادل نهایی روی کاغذ راه طولانی ندارد، اما در عرصه عمل همچنان مسیری طولانی در پیش دارد.

سفته بازان 1.5 میلیون واحد را خالی گذاشتند

100خانه برای هر 104 خانوار ایرانی، این جدیدترین آماری است که وزارت راه و شهرسازی از وضعیت ساخت و ساز ها در نقاط مختلف کشور داده و نزدیک شدن این دو عدد را نشانه ای از حرکت به سمت تعادل در عرضه و تقاضای مسکن دانسته است؛ رویه ای که هرچند تا رسیدن به تعادل نهایی روی کاغذ راه طولانی ندارد، اما در عرصه عمل همچنان مسیری طولانی در پیش دارد.
سفته بازان 1.5 میلیون واحد را خالی گذاشتند

پرشین موزیک