ممنوعیت جدید برای پیش‌ فروش خودرو

ممنوعیت جدید برای پیش‌ فروش خودرو
معاون وزیر صنعت از ممنوعیت پیش‌فروش خودرو بدون اجازه دولت خبر داد و گفت: سود مشارکت خریدار در پیش‌فروش‌ها نباید کمتر از سود بانکی باشد.

ممنوعیت جدید برای پیش‌ فروش خودرو

معاون وزیر صنعت از ممنوعیت پیش‌فروش خودرو بدون اجازه دولت خبر داد و گفت: سود مشارکت خریدار در پیش‌فروش‌ها نباید کمتر از سود بانکی باشد.
ممنوعیت جدید برای پیش‌ فروش خودرو

سپهر نیوز