در ستون هفتگی اش در تلگراف نوشت/ آنچلوتی: زلاتان بهترین 34ساله تاریخ است

در ستون هفتگی اش در تلگراف نوشت/ آنچلوتی: زلاتان بهترین 34ساله تاریخ است
کارلو آنچلوتی که سابقه کار کردن با زلاتان در پاری سن ژرمن را دارد، به تمجید از ستاره 34 ساله سوئدی پرداخت.

در ستون هفتگی اش در تلگراف نوشت/ آنچلوتی: زلاتان بهترین 34ساله تاریخ است

کارلو آنچلوتی که سابقه کار کردن با زلاتان در پاری سن ژرمن را دارد، به تمجید از ستاره 34 ساله سوئدی پرداخت.
در ستون هفتگی اش در تلگراف نوشت/ آنچلوتی: زلاتان بهترین 34ساله تاریخ است

روزنامه قانون