دلواپسی با 7 سال تأخير

دلواپسی با 7 سال تأخير
ولی‌اله سیف همچنان در آمریکا به سر می‌برد تا موانع اجرای برجام را در خاک آن کشور دنبال کند، اما در ایران رسانه‌های مخالف دولت از مجموعه سخنان او به دستاویزی رسیده‌اند تا همچنان بر طبل مخالفت با برجام بکوبند و نتایج آن را ضعیف قلمداد کنند.

دلواپسی با 7 سال تأخير

ولی‌اله سیف همچنان در آمریکا به سر می‌برد تا موانع اجرای برجام را در خاک آن کشور دنبال کند، اما در ایران رسانه‌های مخالف دولت از مجموعه سخنان او به دستاویزی رسیده‌اند تا همچنان بر طبل مخالفت با برجام بکوبند و نتایج آن را ضعیف قلمداد کنند.
دلواپسی با 7 سال تأخير

فروش بک لینک

تکنولوژی جدید