بویینگ توافق با ایران را تایید کرد

بویینگ توافق با ایران را تایید کرد
شرکت آمریکایی بویینگ تایید کرد که قرارداد فروش هواپیما با شرکت هواپیمایی ایران (ایران ایر) را امضا کرده است.

بویینگ توافق با ایران را تایید کرد

شرکت آمریکایی بویینگ تایید کرد که قرارداد فروش هواپیما با شرکت هواپیمایی ایران (ایران ایر) را امضا کرده است.
بویینگ توافق با ایران را تایید کرد

استخدام