بودجه نظامی عربستان بیش از روسیه است

بودجه نظامی عربستان بیش از روسیه است
در سال 2015 نزدیک به 1700 میلیارد دلار برای اهداف نظامی در جهان هزینه شده است. بیشترین بودجه نظامی به ایالات متحده آمریکا تعلق …

بودجه نظامی عربستان بیش از روسیه است

در سال 2015 نزدیک به 1700 میلیارد دلار برای اهداف نظامی در جهان هزینه شده است. بیشترین بودجه نظامی به ایالات متحده آمریکا تعلق …
بودجه نظامی عربستان بیش از روسیه است

خرید بک لینک