تصمیمات جدید برای نجات ذخایر آب

تصمیمات جدید برای نجات ذخایر آب
مشاور وزیر نیرو با اشاره به چالش‌های بخش آب کشور گفت: صیانت از آب‌های زیرزمینی، باروری ابرها و مدیریت حوضه‌ای از مهم‌ترین مسائل است.

تصمیمات جدید برای نجات ذخایر آب

مشاور وزیر نیرو با اشاره به چالش‌های بخش آب کشور گفت: صیانت از آب‌های زیرزمینی، باروری ابرها و مدیریت حوضه‌ای از مهم‌ترین مسائل است.
تصمیمات جدید برای نجات ذخایر آب

ورزش و زندگی