پشت پرده تعطیلی کارخانه‌های ایرانی

پشت پرده تعطیلی کارخانه‌های ایرانی
در شرایطی که تعطیلی کارخانه ارج و شایعاتی درباره دیگر واحدهای تولیدی قدیمی مانند پارس الکتریک فضای صنعتی و خبری کشور را تحت تاثیر قرار داده است. سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی عامل این جوسازی‌ را مافیای خارجی لوازم خانگی در ایران می داند.

پشت پرده تعطیلی کارخانه‌های ایرانی

در شرایطی که تعطیلی کارخانه ارج و شایعاتی درباره دیگر واحدهای تولیدی قدیمی مانند پارس الکتریک فضای صنعتی و خبری کشور را تحت تاثیر قرار داده است. سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی عامل این جوسازی‌ را مافیای خارجی لوازم خانگی در ایران می داند.
پشت پرده تعطیلی کارخانه‌های ایرانی

استخدام