محکوم کردن عربستان در مجامع بین‌المللی

محکوم کردن عربستان در مجامع بین‌المللی
خاورمیانه در سال های اخیر درگیر مناقشات سیاسی و نظامی مختلفی بوده است که شاید بتوان گفت رویارویی سیاسی عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران و گرفتن مواضع خصمانه از سوی این کشور یکی از مهمترین این تحولات بوده است.

محکوم کردن عربستان در مجامع بین‌المللی